Header image

Tư vấn

Cart

Viện Công nghệ Tinh gọn GKM

Viện Công nghệ Tinh gọn GKM (GKM Tech) hoạt động trên lĩnh vực phát triển công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ Made in Vietnam:

  • Triển khai áp áp dụng các giải pháp công nghệ IoT trên nền tảng của hệ thống Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam, hỗ trợ Doanh nghiệp, Tổ chức phát hiện và giải quyết các vấn đề trong hệ thống sản xuất và hệ thống dịch vụ hướng tới tăng năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ.
  • Phát triển Platform Công nghệ Tinh gọn 4.0 Made in Vietnam, triển khai áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn cuộc sống doanh nghiệp, tổ chức và gia đình Việt Nam, hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Sản phẩm của GKM Tech

GKM Tech liên kết hợp với các công ty công nghệ của Nhật Bản, Châu Âu và Hòa Kỳ cung cấp các giải pháp công nghệ cụ thể:

  • Hệ thống giải pháp sản xuất thông minh GKM (GKM SMART Manufacturing) phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam
  • Hệ thống giải pháp dịch vụ thông minh GKM (GKM SMART Service) phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam

Hiệu quả mang lại cho khách hàng

  • Nâng cao năng suất;
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm;
  • Cắt giảm các chi phí bất hợp lý;
  • Hình thành nền tảng công nghệ để phát triển bền vững doanh nghiệp.

Đối tác của GKM Tech

Liên hệ hợp tác

Chi tiết về các giải pháp công nghệ IoT áp dụng trong sản xuất và dịch vụ xin liên hệ chi tiết tại:

Viện Công nghệ Tinh gọn GKM

Địa chỉ: Số 7, Khu nhà Vườn Vĩnh Hoàng Giai đoạn 2, Vĩnh Hưng, Hà Nôi

Tel: (024) 3357 5666

Website: http://gkmtech.gkm.vn/

Email: VienquantritinhgonGKM@gkm.vn

error: Content is protected !!